ŠVP

Aktualizace: 8.6.2010

Školní vzdělávací program Gymnázia Ústí nad Orlicí

ŠVP pro nižší stupeň víceletého gymnázia zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání je ke stažení: zde.

ŠVP pro čtyřleté studium a pro vyšší ročníky osmiletého studia zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání je ke stažení: zde.

Od 1.9. 2009 jedeme podle vlastního ŠVP

Nový školní rok kromě jiného přináší vyučování podle vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP) i na vyšším gymnáziu.

Od září 2007 je již v platnosti a v používání ŠVP pro nižší ročníky osmiletého studia. Během letošního jara zaznamenal několik drobných změn a jeho aktualizovaná podoba se nyní týká všech tříd nižšího gymnázia kromě kvarty.

Podle školského zákona od 1.9.2009 každá střední škola vyučuje své „prváky“ podle vlastních programů, jak je tomu již několik let na školách základních.

Naši noví studenti už stihli pocítit některé první novinky: Ještě před nástupem do naší školy si mohli zvolit, kterému umění se chtějí více věnovat, zda hudebnímu či výtvarnému.

Hned po nástupu, v polovině září, absolvovali třídenní adaptační kurz v Říčkách v Orlických horách, který jim částečně pomohl poznat svůj nový kolektiv a jeho kvality či nedostatky.

Další změny se na ně pohrnou v průběhu vzdělávání. Asi nejzásadnější bude ta, že základní gymnaziální obsah dějepisu, zeměpisu, biologie, fyziky a chemie stihnou absolvovat již v prvních třech letech studia a na maturitní ročník jim zbudou jen volitelné semináře, tři jazyky včetně mateřského, matematika, základy společenských věd a samozřejmě tělesná výchova. Čtyři volitelné semináře budou vybírat od třetího ročníku, kde je čekají dvě hodiny týdně, v maturitní třídě dokonce tři hodiny každého semináře za týden.

Očekáváme od tohoto přístupu zachování všeobecného charakteru vzdělání každého našeho absolventa, ale zároveň větší možnost profilace v závěru gymnaziálního studia, kvalitní přípravu na maturitní zkoušku i další studium na VŠ.

Mgr. Marek Hoffmann, zástupce ředitele, koordinátor tvorby ŠVP, 21.9.2009

Další informace o vzniku ŠVP

V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. bude s účinností od 1.9.2009 probíhat vzdělávání na všech středních školách včetně gymnázií a ve vyšších ročnících víceletých gymnázií podle vlastních vzdělávacích dokumentů – tzv. Školních vzdělávacích programů (ŠVP). Veškeré změny s tím spojené se budou týkat žáků, kteří k 1.9.2009 nastoupí do prvních ročníků čtyřletého a do pátých ročníků osmiletého studia.

ŠVP naší školy je koncipován tak, aby každému absolventovi zaručoval všeobecné středoškolské vzdělání završené maturitní zkouškou. V maturitním ročníku však umožňuje užší profilaci. Z těchto důvodů nový ŠVP přináší některé poměrně zásadní změny v učebním plánu. Vedení školy o nich rozhodlo po dlouhodobé diskusi v pedagogickém sboru, částečně vzalo v úvahu též názory současných i bývalých žáků školy.

Nejdůležitější změny:
- pro třetí a čtvrtý ročník si žák volí čtyři volitelné předměty z široké nabídky
- v maturitním ročníku zůstávají povinnými předměty pouze: český jazyk a literatura, dva cizí jazyky, matematika, základy společenských věd, tělesná výchova
- předměty dějepis, zeměpis, fyzika, biologie, chemie se ve čtvrtém ročníku povinně nevyučují, tyto obory jsou součástí volitelné nabídky
v maturitním ročníku je posílena hodinová dotace volitelných předmětů, které žáka připravují k maturitě a rozvíjí jeho užší profilaci směřující k dalšímu studiu.

Mgr. Marek Hoffmann, koordinátor tvorby ŠVP, 5.1.2009

zpět nahoru


Na našem gymnázium poskytujeme na nižším stupni (prima až kvarta) základní vzdělání. Z toho důvodu jsme povinni od září 2007 (podle školského zákona č. 561/2004 Sb.) začít v prvním ročníku (primě) vyučovat podle vlastního Školního vzdělávacího programu (dále ŠVP).

Obsah dokumentu:
Tento dokument byl v nedávné době dopracován a bude projednán školskou radou. Na tvorbě dokumentu o rozsahu cca 250 stran se podíleli v různé míře po dobu více než jednoho roku téměř všichni učitelé našeho gymnázia. ŠVP vychází ze závazného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), stanovuje priority a cíle naší školy, popisuje personální a materiální vybavení školy, vymezuje učební plán (tj. určuje názvy a týdenní hodinové dotace jednotlivých předmětů) a v nejrozsáhlejší části specifikuje učební osnovy předmětů povinných i volitelných (charakteristika předmětu, vzdělávací strategie k dosahování tzv. klíčových kompetencí, vzdělávací obsah – učivo). V poslední kapitole ŠVP se hovoří o tzv. autoevaluaci, tzn. vyhodnocování výsledků vzdělávání a celkové práce a stavu školy.

Hlavní změny:
Základní myšlenkou při tvorbě ŠVP na našem gymnáziu je zachování dobrých a osvědčených metod v našem vzdělávání, které doplníme o postupy nové v míře odpovídající personálním možnostem pedagogického sboru. Snahou je též postupně více a více využívat ICT technologie ve všech předmětech. (Od září bude k tomuto účelu k dispozici další počítačová učebna s kapacitou pro celou třídu.)

Byla zachována tradiční struktura povinných předmětů včetně jejich názvů, nedošlo k žádné převratné integraci různých předmětů do jediného.Vzdělávací obsah však musel být doplněn o některé povinné obory stanovené Rámcovým vzdělávacím oborem (např. vzdělávací obory Člověk a svět práce, Výchova ke zdraví). Z oborů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce nabízíme žákům zejména Práci s laboratorní technikou (integrována do laboratorních cvičení v přírodovědných předmětech) a Digitální technologie (v předmětu ICT). Tzv. průřezová témata závazně stanovená RVP ZV byla rozdělena a začleněna do stávajících předmětů.

V učebním plánu došlo z těchto důvodů k úbytku hodinové dotace zejména v přírodovědných předmětech. Proto přinášíme od druhého ročníku poměrně širokou nabídku volitelných předmětů převážně s přírodovědným zaměřením a se zaměřením na počítačové aplikace. Hodinová dotace pro anglický jazyk (na naší škole první cizí jazyk) je o jednu hodinu snížena, došlo však k výraznému navýšení hodin pro druhý cizí jazyk (oproti současným 3 hodinám ve třetím a čtvrtém ročníku jich bude 6). Žáci si volí mezi francouzským a německým jazykem. Hodinová dotace výchov a humanitních předmětů zůstala prakticky beze změny a odpovídá minimu předepsanému Rámcovým vzdělávacím programem.

Vyhlídky do budoucna:
Podle nového školního vzdělávacího programu začneme vyučovat od září 2009 první ročník, postupně v dalších letech se budou přidávat ročníky další. Ze zkušeností, které při realizaci získáme, budeme vycházet při pravděpodobných dílčích aktualizacích.

Školní vzdělávací program se bude od září 2009 týkat i studentů vyššího gymnázia. Proto nás v následujících dvou letech čeká podobná mravenčí práce na tvorbě ŠVP pro vyšší gymnázium podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání (RVP GV). Na vyšším stupni gymnázia připouští RVP mnohem větší volnost v hodinových dotacích a v obsahu učiva pro jednotlivé vzdělávací oblasti, tudíž umožňuje mnohem větší specifikaci a různost zaměření jednotlivých škol. Věříme, že se na našem gymnáziu zhostíme tohoto úkolu ku prospěchu zejména naši současných a budoucích studentů a nasměrujeme ústecké gymnázium správným směrem, aby absolventi opouštěli školu dobře připraveni na další studium.

Poděkování:
Z pozice koordinátora chci na závěr poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří se na tvorbě ŠVP podíleli. Sami nejlépe vědí, jaké úsilí a kolik hodin práce tomuto úkolu věnovali. Věřím, že nový školní vzdělávací program může být každému užitečný v té míře, v jaké se aktivně podílel na jeho tvorbě.

Mgr. Marek Hoffmann
koordinátor tvorby ŠVP

zpět nahoru

Napište nám
Administrace

© 2006 Gymnázium Ústí nad Orlicí
T.G.Masaryka 106
562 01, Ústí nad Orlicí